Pravidla soutěže o startovné na Škoda FIT půlmaraton

Postněte na váš Instagram nebo Facebook:

1) Vtipnou fotku nebo video s billboardem, hypercube, lavičkou, mobilním billboardem nebo jinou reklamní plochou Škoda FIT půlmaratonu;

2) Připojte hashtag #soutezskodafit2018, na Instagramu označte @skodafit, na Facebooku postujte do komentáře pod soutěžním příspěvkem a jako souhlas s pravidly na ně připojte odkaz: bit.ly/soutezskodafit2018

3) Zúčastnit se může každý starší 15 let

4) Můžete se zúčastnit opakovaně a na obou kanálech, ale je podmínkou pokaždé nahrát jinou fotografii/video

 1. srpna 2018 vybereme z každé sítě (Instagram a Facebook) jednoho výherce startovného a trička Škoda FIT půlmaraton 2018 a tři další výherce menších věcných cen.

Všichni výherci budou kontaktováni pomocí soukromé zprávy přes Instagram/Facebook a musí potvrdit souhlas s těmito pravidly pro účely soutěže.

 

Podrobná pravidla soutěže o startovné na Škoda FIT půlmaraton 2018

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže o startovné na Škoda FIT půlmaraton 2018 (dále jen „soutěž“). Soutěž je dostupná na adrese: www.skodafit.cz/pulmaraton/soutez2018

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Škoda Transportation, a.s. se sídlem Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň, Česká Republika, IČ: 62623753 DIČ: CZ62623753 (dále jen „Pořadatel“).

 1. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 16. 08. 2018 (18:00:00 hod.) do 29. 08. 2018 (23:59:59 hod.) včetně (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

 1. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát svéprávný člověk starší 15 let, jenž je uživatelem profilu na webové adrese https://www.facebook.com/ a na https://www.instagram.com s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, který a) zveřejní na svém osobním instagramovém profilu svůj soutěžní příspěvek splňující požadavky soutěže a b) potvrdí souhlas s těmito Pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazují právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru nebo odůvodnění. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který nepotvrdí souhlas s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži.

 1. Princip a podmínky soutěže

Účastník:

Účastník se zapojí do soutěže o ceny tak, že v době konání soutěže:

 1. a) zveřejní na svém osobním instagramovém/facebookovém profilu svůj soutěžní příspěvek, přičemž soutěžním příspěvkem se rozumí foto nebo video na osobním instagramovém profilu soutěžícího na dané téma – foto s propagačním materiálem Škoda FIT viz výše
 2. b) potvrdí souhlas s těmito Pravidly tak, že do popisku pod svým soutěžním příspěvkem uvede odkaz na tyto pravidla ly/soutezskodafit2018
 3. c) ve svém soutěžním příspěvku označí instagramový profil @skodafit nebo na Facebooku postuje do komentáře pod soutěžním příspěvkem a do popisku pod svým soutěžním příspěvkem uvede hashtag #soutezskodafit2018

Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že splňuje podmínky účasti v soutěži dle těchto Pravidel. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.

Soutěžní příspěvek nesmí obsahovat žádné vulgarismy, urážky či hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, či být jinak v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat žádná práva jakýchkoliv třetích osob, včetně práva k duševnímu vlastnictví a práva na ochranu osobnosti, podoby a soukromí nebo být jinak nevhodný. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, jehož soutěžní příspěvek nesplňuje podmínky dle předchozí věty.

Soutěžní příspěvek:

Soutěžním příspěvkem, který bude zařazen do výběru, se rozumí takový příspěvek na instagramovém profilu uživatele, který splňuje následující náležitosti:

1) Foto/video umístěné na osobním instagramovém profilu soutěžícího na Facebooku komentář pod soutěžním příspěvkem

2) Foto/video splňuje tematiku soutěže – zahrnuje propagační materiál na Škoda FIT půlmaraton 2018

3) V soutěžním příspěvku bude označen instagramový profil @skodafit nebo na Facebooku přidán pod příspěvkem a v textu uveden hashtag #souteskodafit2018 a dále uveden odkaz na pravidla bit.ly/soutezskodafit2018

1 účastník soutěže může přidat více soutěžních příspěvků.

 

Výherci:

Hlavní cena

Po skončení soutěže vybere porota 1 výherce ze všech soutěžících na síti Instagram a 1 jednoho výherce na síti Facebook za celou dobu konání soutěže. Tento výherce získá cenu startovné na Škoda FIT půlmaraton 2018, který se koná 30. září 2018 v Plzni na náměstí republiky

Další 5 soutěžících získá sportovní láhev Contigo

Vyhlášení hlavní výhry:

Probíhá dne 30. 8. 2018.

 

Výherci budou kontaktováni do soukromých zpráv na Instagramu/Facebooku. Po sdělení kontaktních údajů pro účely zaslání výhry jim bude zaslána příslušná výhra.

V případě, že z důvodů ležících nikoli na straně Pořadatele soutěže nebude možno kontaktovat soutěžícího a včas ho informovat o této výhře či v případě, že nebude možné výherci výhru doručit poštou nebo jiným způsobem, anebo pokud si soutěžící výhru nepřevzal, propadá tato výhra bez náhrady ve prospěch Pořadatele. Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručené zásilky, které byly řádně předané k poštovní nebo jiné přepravě (zejména opožděné dodání zásilky, její ztráta nebo poškození zásilky v průběhu přepravy či nedodání výhry způsobené poštovním nebo jiným doručovatelem apod.)

Pro účely předání výhry je Pořadatel oprávněn požádat výherce o sdělení kontaktních údajů.

Výherci Hlavní ceny Pořadatelem kontaktováni s informací o výhře v soutěži a o způsobu její realizace stejným způsobem do 12. 9. 2018. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře výherci. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře výherci ani v případě změny instagramového/facebookového profilu soutěžícího během doby konání soutěže. Změny těchto údajů jsou soutěžící povinni Organizátorovi předem oznámit. Pro účely předání výhry je Organizátor oprávněn požádat výherce o sdělení kontaktních údajů.

V případě, že z důvodů ležících nikoli na straně Pořadatele soutěže nebude možno kontaktovat soutěžícího a včas ho informovat o výhře či v případě, že nebude možné výherci výhru jiným způsobem, propadá tato výhra bez náhrady ve prospěch Pořadatele.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají dále za ztrátu, poškození, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího.

 1. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje každého účastníka soutěže v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, email, facebookový nebo instagramový profil, telefonní číslo či adresa bydliště nebo adresa pro doručování, které poskytl účastník soutěže v rámci své účasti v soutěži a dále fotografie/video na instagramovém profilu, se kterým se soutěžící účastní soutěže, budou zpracovávány Pořadatelem, jelikož toto zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Pořadatele, tj. pro účely realizace soutěže, informování účastníka soutěže o výhře a předání výher. Pořadatel je tak správcem těchto osobních údajů.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži, informování účastníka soutěže o výhře a předání výhry (jméno a příjmení, email, telefonní číslo a adresa bydliště nebo doručovací adresa, instagramový nebo facebookový profil). Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a na dobu nutnou pro informování o výhře a předání výhry, nejpozději do 30. 9. 2018. Po zániku oprávněného zájmu Pořadatele budou osobní údaje účastníka soutěže smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný právní důvod.

Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zpracování osobních údajů Pořadatelem a Organizátorem podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud účastník soutěže nabyde dojmu, že jakékoliv zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. Účastník soutěže může kdykoliv kontaktovat Pořadatele na e‑mailové adrese: katerina.duskova@skoda.cz

 1. Ostatní podmínky soutěže

Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serverů, na kterých soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz těchto serverů.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodů vyměnit ceny dle těchto Pravidel za jiné ceny, jež jsou jejich odpovídající náhradou.

Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v Pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto Pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Organizátor ani Pořadatel soutěže neodpovídají za případné kvalitativní či funkční vady výhry.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem soutěže se řídí právním řádem České republiky.

 1. Autorská práva

S ohledem na ochranu autorských práv a jiných práv k duševnímu vlastnictví uplatňovanou provozovatelem sociální sítě Facebook a Instagram je součástí pravidel i oblast autorských práv.

Účastník je oprávněn použít v rámci soutěžního příspěvku pouze díla, jejichž je autorem, k jejichž užití má řádné oprávnění (licenci), nebo díla volná či díla, na jejichž užití se vztahují tzv. zákonné licence dle § 30 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění. Účastník bere na vědomí, že sociální síť Facebook a Instagram blokuje příspěvky, jež porušují nebo mohou porušovat autorská práva k dílům nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Dílem se pro účely těchto pravidel rozumí dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii či dílo audiovizuální.

 

Share This